Säännöt

KEHRÄÄJIEN KILTA R.Y.

Säännöt

1§  Yhdistyksen nimi on Kehrääjien Kilta r.y. ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Guild of Spinners.

2§  Yhdistyksen tarkoituksena on kehruun, pellavanviljelyn, kudonnan ja muiden tekstiilien valmistukseen liittyvien perinteisten taitojen ylläpitäminen, tukeminen ja kehittäminen, sekä virikkeiden antaminen luovaan toimintaan ja aktiivisuuteen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää näyttelyitä, opintokäyntejä, työnäytöksiä, valistustilaisuuksia, harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, antaa neuvontaa ja ohjausta sekä osallistuu alan tapahtumiin ja tekee alaansa koskevia aloitteita.

Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisella luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3§  Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet. Yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

4§  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5-7 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on syyskokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteeri ja rahastonhoitaja voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5§  Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun hallituksen jäsenen kanssa taikka hallituksen määräämä henkilö yksin.

6§  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

7§  Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 7 päivää ennen kokousta joko toimittamalla jäsenkirje kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen lehdessä, kuitenkin aikaisintaan 2 kuukautta ennen kokousta.

8§  Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen syyskokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä syksyllä marraskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.

9§  Yhdistyksen kokoukset:

Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
3. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokous
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
2. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
3. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan muut hallituksen jäsenet. Valitaan lehden toimituskunta.
4. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
5 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asia

10§  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s